The Milons

logo facebook_logo youtube_logo

וילנה

וילנה - פנורמה.

כיכר הקתדרלה.

אחד הרחובות בגטו וילנה.
פסל בדמותו של הגאון ליד המקום בו עמד ביתו.

ה.ק.פ. - מבני מגורים של יהודי וילנה שהפכו עם הכיבוש הנאצי למחנה עבודה.
כל יהודי המקום נרצחו בפאנאר ובסביבה.

ליד אחד מבתי הקברות הישנים הוקם אתר זיכרון,
לאחר שהמצבות נלקחו לשימושים אחרים.

בית הקברות היהודי הפעיל בוילנה.
אליו הועברו גופות של נרצחים ממקומות שונים.

קבר הגאון מוילנה, במקומו החדש.

בית הכנסת הקראי בוילנה.

אנדרטת זיכרון בפאנאר ליד וילנה, מקום בו רצחו הנאצים עשרות אלפי יהודים.